Predpisy / Allgegemeine Hinweise

Predpisy


Stretnutie Tankové dni Laugarício si dáva za cieľ byť závideniahodným podujatím, ktoré je veľmi priateľské, oddychové a neformálne. Niektoré veci je však potrebné dodržať. Budeme radi, ak si prečítate nasledovné a budete sa riadiť týmito pokynmi.

Všetci účastníci s vojenskými vozidlami
Pri vstupe na stretnutie sa ubezpečte, že vaša nálepka s číslom je náležite umiestnená na vašom vystavovanom vozidle. Toto je nevyhnutné tiež pri posudzovaní vozidla.

Osobné priepustky pre vystavovateľov
Tieto budú vydané pri príjazde každému individuálne na REGISTRÁCII. Ubezpečte sa, že máte priepustku po celý čas pri sebe Vy i váš hosť alebo spoločník. Ak tento ide v pomocnom vozidle, musí si zarezervovať vydanie svojej vlastnej priepustky. Dodatočné priepustky budú k dispozícii pri vstupe do areálu.

Príchod pre vystavovateľov a iných účastníkov
Prichádzať možno od soboty 13. júna, čas odchodu je stanovený najneskôr v pondelok 22.júna.

Palivo
Najbližšia čerpacia stanica je asi 6km vzdialená, otvorená 24 hodín.

Vystavovatelia, účastníci
Pri príchode sa prihláste na registrácii, kde budete zaregistrovaný a budú Vám podané ďalšie informácie a vydané štartovné číslo. Vstup je tento rok ZDARMA. Až po tomto úkone, budete vpustený do areálu.

Psy
Vstup psom je povolený, musia však byť na vodítku a je potrebné plochy po nich vyčistiť, no neodporučujeme kvôli strelbe a výbuchom.

Areál
Areál je zapožičaný pozemok. Pamätajte, že pokiaľ ste v tejto lokalite, ste tu hosťom. Správajte sa tu s takým ohľadom, ako by ste sa správali na svojom vlastnom pozemku.

Tábor účastníkov
Veľmi radi uvítame dobové tábory. Jeho požadovnú veľkosť a dobovú príslušnosť označte do prihlášky. Organizátori vám pridelia podľa najlepších možností priestor. Najlepší z táborov bude vyhodnotený. V tábore nie je prípustné parkovanie civilného vozidla, pre tento účel je vyhradené parkovisko. Prípadné civilné predmety ako moderné stany, karavany atď. musia byť zakryté maskovacími sieťami, alebo inak, s cieľom nerušiť vojenský ráz tábora. Vojenské vozidlá môžu parkovať pri majiteľoch. Aby návštevníci mohli náležite obdivovať vaše vozidlá, mali by tieto mať označenie typu a histórie vozidla.

10 km/h za hodinu – najvyššia dovolená rýchlosť
Vzťahuje sa na celé výstavisko okrem priestoru pre jazdy a ukážky. Vodiči musia dodržiavať pokyny usporiadateľov a ich asistentov.

Pohyb pásových vozidiel
Akýkoľvek presun pásových vozidiel v areáli je možný len v sprievode aspoň jedného pešieho sprievodcu, ktorý ide pred vozidlom, majúc na sebe dobre viditeľnú výstražnú vestu. Najvyššia dovolená rýchlosť 10km/h v priestoroch campu. V priestoroch arény a na voľných jazdách je rýchlosť neobmedzená. Nevstupujte do bezpečnostnej zóny (pásmo 20m pred publikom). Všetci pasažieri musia počas dynamických ukážok sedieť na riadnych, nie provizórnych, sedadlách. V prípade zistenia, že ste vedome ohrozili životy iných účastníkov alebo verejnosti môžete byť potrestaný.

Pohyb vozidiel
Žiadame Vás, aby pohyb vozidla po tábore bol len v zmysle príchodu alebo odchodu na jazdy. Obmedzíte tak tvorbu prachu a zvýšite bezpečnosť. Do táborovej oblasti počas dní pre verejnosť (piatok,sobota) od 9.00 do 18.00 hod nie je povolený vstup neregistrovaným vozidlám. Použiť vozidlo smú len oprávnené osoby. V sobotu medzi 9:00 – 18:00 deti nesmú jazdiť na motocykloch alebo štvorkolkách. Všetky vozidlá musia dodržiavať tieto opatrenia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak.

Voľné jazdy, okruhy
Vytvorené sú 2 okruhy, 1 kratší v dĺžke 1km a 2. dlhší v dĺžke 3,5 km.Vstup na trate bude riadne označený. Počas hodín, kedy budú prebiehať súťaže v zmysle programu, je na trate povolený vstup len vozidlám prihláseným do konkrétnej súťaže. Vo voľnom čase môžu na trate vozidlá ísť od 09:00 do 19:00 a to už od 15. júna do 21.júna. Rozhodnutie tu prítomných usporiadateľov bude vo všetkom vždy konečné. Účasť na jazdách je na vlastné riziko.

Jednosmerný systém
V prevádzke bude jednosmerný systém, ktorý všetky vozidlá musia rešpektovať. Počas soboty vozidlá nesmú opustiť areál medzi 9.00 – 18.00. Opatrenia platia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak. Všetky vozidlá, ktoré nemajú vystavenú priepustku, budú usporiadateľmi zastavené.

Zbrane
Dovolené sú iba zbrane namontované na vozidlách alebo také, ktoré sú súčasťou statického výkladu. Tieto musia byť bezpečné a musia byť v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami. Do areálu je zakázané priniesť granáty alebo pyrotechniku, pokiaľ nebolo dohodnuté s usporiadateľmi inak. Organizátori musia trvať na tom, aby všetky zbrane prinesené do areálu boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia nebude účastníkovi povolený opätovný vstup na podujatie. Dodržiavania týchto pokynov prispeje k zachovaniu patričnej reputácie prehliadky Tankové dni Laugarício ako „rodinnej výstavy“.

Streľba
Streľba a iné výbuchy sú povolené LEN v piatok 19. júna a v sobotu 20. júna a to v čase od 09:00 do 19:00. Porušenie tohto pravidla môže skončiť až vylúčením osoby zo stretnutia.

Uniformy
Nosenie uniforiem je žiaduce. Uniformy krajín Osy môžu byť použité ako súčasť ukážok alebo v tábore, nie je možné sa v nich však pohybovať mimo areál ak majú na sebe znaky, ktoré podľa zákona propagujú nacizmus ako hákový kríž a podobne. Nosenie súčasných uniforiem a hodnostných označení podlieha zákonným ustanoveniam.

Parkovanie
V areáli sa nachádzajú pozemky určené na zaparkovanie áut. Civilné autá, ktoré sa budú nachádzať v tábore medzi 9.00 h. – 18.00 h., budú odtiahnuté na parkovisko.

Vystavovanie vojenských vozidiel
Ak vystavujete svoje vozidlo a spíte v stane alebo karavane, je potrebné, aby ste všetky svoje súkromné veci nechali v zadnej časti a zamskovali. Vystavované vozidlo zaparkujte vpredu, čo prispeje k celkovej kvalite výstavy a zviditeľní vaše vozidlo.

Vozidlá a bezpečnosť pri táborení
Výstava, ako viete, je otvorená širokej verejnosti a táto má teda prístup i k vášmu vozidlu. Usporiadatelia nemôžu niesť zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vášho vozidla alebo jeho obsahu. Za takýchto okolností vám odporúčame, aby ste svoje vozidlo nenechávali bez dozoru. V prípade, že musíte odísť, požiadajte niektorého zo spoluvystavovateľov, aby dohliadol na vaše vozidlo. Po návrate si vozidlo skontrolujte, aby ste predišli nielen strate či krádeži, ale aj prípadnému vloženiu čohokoľvek podozrivého do vnútra auta či do jeho blízkosti.

Odpadky
Areál je priestor v prírode. Aby sme sem mohli byť pozvaní aj na budúci rok, je potrebné zabezpečiť zachovanie čistoty a poriadku. Žiadame vás, aby ste odpadky odkladali do pripravených plastových vriec a pri odchode z výstaviska tieto uložili do pripravených smetných nádob. Každý zodpovedá za čistotu svojho tábora až po odchod.

Grilovanie a otvorený oheň
Areál je v prírode. V období konania je predpoklad, že bude okolie veľmi suché a preto aj horľavé. Grilovanie je povolené, len ak je k dispozícii hasiaci prístroj a ohnisko je minimálne 5 m od horľavých predmetov alebo porastu. Ohnisko musí byť neustále strážené.

Hasiace prístroje
Z dôvodu bezpečnostných predpisov musíme trvať na tom, aby všetci účastníci boli vybavení vhodným funkčným hasiacim prístrojom. Tieto budú kontrolované pri príchode i počas trvania výstavy.

Generátory
Musia vyhovovať aktuálnym predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti (uzemnenie). Zabezpečenie generátora tak, aby vyhovoval štandardnej legislatíve, bude na vaše vlastné náklady a zodpovednosť.

Požiarna ochrana
V areáli je zabezpečená požiarna pohotovosť a 24 hodinová pohotovostná lekárska služba. Za účelom zaručenia bezpečnosti výstavy je služba ochotná pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri požiarnej prevencii. Rada nič nestojí, takže ak máte pochybnosti o vašej bezpečnosti, príďte sa poradiť. Požiarna pohotovosť a lekárska služba budú jasne označené.

Užitočné informácie

Program
Prihlásená technika
Elektronická prihláška
Predpisy
Mapy